ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี   เลขที่ 55/1 ม.4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ. สิงห์บุรี 16000
 

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
บทคัดย่อ
ปีการศึกษา 2560
บทคัดย่อ
ปีการศึกษา 2561
บทคัดย่อ
ปีการศึกษา 2562
บทคัดย่อ
ปีการศึกษา 2563
1
นางพัทธวรรณ รุ่งเรือง
ครู คศ.3
2
นางภควรรณ ขันตี
ครู คศ.1
3 นางนลินี  แกมทับทิม ครู คศ.2
4 นางสาวสมวาสานา  เกิดเจริญ ครู คศ.2
5 นายชุมแพ  ทองเนื้อแปด ครู คศ.1
6 นางสาวปารฉัตร  พลับพลาทอง ครู คศ.1
7 นางสาวลดาวัลย์  สุรินทร์ ครู คศ.1
8 นายนพธนะ ขาวนิลรัตน์ ครู คศ.1
9 นางยุภาวดี เทศไทย ครู คศ.1
10 นางสาวธนัชพร แพงไตร ครู คศ.1
11 นางขวัญเนตร ลพพึ่งชู ครู คศ.1
12 นางสาวศิริวรรณ พงศ์นิยธรรม ครู คศ.1
13 นางสาวนุชรินทร์ อินต๊ะการ ครู คศ.1
14 นางอัจฉรินทร์ คำด้วง ครู คศ.1
15 นางสาวปัณณพร กาญจนจูฑะ ครู คศ.1
16 นางสุชานันท์ เสือนุ่ม ครูผู้ช่วย
17 นางสาวเดือนนภา เปี้ยสินธุ ครูผู้ช่วย
18 นายวิษรุศ แก้วสวิง ครูผู้ช่วย
19 นางสาวชนนิกานต์ เชื้อปั้น ครูผู้ช่วย
20 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัมพา ปาลวัฒน์ ครูผู้ช่วย
21 นางสาวนันท์ธีรา ชูชมชื่น ครูผู้ช่วย
22 นางสาวอรุณศรี รุ่งปานใจ พนักงานราชการ
23 นางสาวศุพรรณษา กองจำปี พนักงานราชการ
24 นางสาวผ่องพรรณ คณาฤทธิ์ พนักงานราชการ
25 นางสาวอทิกา สร้อยระย้า พนักงานราชการ
26 นางสาวณิชกานต์ แจ่มใส พนักงานราชการ
27 นางสาวหทัยรัตน์ โกจินอก พนักงานราชการ
28 นางสาวอรวรรณ แก้วสวิง ครูคู่ขนานออทิสติก
29 นางสาวสราลี รุ่งเรือง ครูคู่ขนานออทิสติก
30 นายศุภฤกษ์ เกาะทอง ครูศูนย์การเรียนในโรงพยาบาล