ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี   เลขที่ 55/1 ม.4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ. สิงห์บุรี 16000
 
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะครูและบุคลากร
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดศรัทธาภิรม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำโดย นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในช่วงสถาณการณ์โควิด-19 โดยมอบหมายให้
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา มอบของขวัญให้กับนักเรียนที่บ้าน  / รายละเอียด (10 มกราคม 2565)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำโดย นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมทำบุญ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2564 ในวันที่ 11  ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1
เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากร / รายละเอียด (11 ตุลาคม 2564 )
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมหารือมติให้ความเห็นชอบ
ร่วมกันในการจัดพื้นที่การเรียนการสอนในรูปแบบ sandbox : Safety Zone in School เพื่อเปิดให้บริการใน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 /  รายละเอียด 1    / รายละเอียด 2   (6 ตุลาคม 2564)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก ประกอบไปด้วยกิจกรรมอ่านสารรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกิจกรรมการ
ประกวดบทความในหัวข้อ "สังคมเป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด" สิงห์บุรี / รายละเอียด (26 มิถุนายน 2564)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากร
ทางการศึกษา รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง ประชุม 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สิงห์บุรี / รายละเอียด (23 มิถุนายน 2564)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว
โดยมีนายสมชาย พวงโต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เป็นประธานในการประเมิน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (1 มี.ค.64)
 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ประธานกลุ่ม 2 ดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนในสถานศึกษา และกิจกรรมประชุมผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563
ณ โรงแรมตราดซิตี้ จังหวัดตราด / รายละเอียด  (1 กรกฎาคม 2563)
 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี มอบหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานวิชาการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563
ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด    (24 มิถุนายน 2563)
 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี รณรงค์ให้บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ตระหนักถึงการป้องกันและดูแลตนเอง ห่างไกลไวรัสโควิด-19 ด้วยความ
ปรารถนาดีจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด    (17 เมษายน 2563)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษาร่วมงานวันบิดแห่งมาตรฐานการช่างไทยและวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปี 2563 ในวันที่
2 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด    (2 มีนาคม 2563)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษาร่วมโครงการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีสัญจร ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28-31 ตุลาคม 2561
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา / รายละเอียด  (31 ต.ค. 2561)
  นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษาร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในัวนที่ 28 กรกรฎาคม 2561 / รายละเอียด  (28 ก.ค. 2561)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการนำคู่มือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติฯ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเอนก
ประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษปรพจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (17 พฤษภาคม 2561)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และคณะครู
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะวีรชนค่ายบางระจัน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน
อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (4 กุมภาพันธ์ 2561)
 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และคณะครู
ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (18 มกราคม 2561)
 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 6 จัดโครงการดำเนินกิจกรรมนำคู่มือการบริหารจัดการลดความเสี่ยงไปใช้ในสถานศึกษาฯ
ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 / รายละเอียด  (3 สิงหาคม2560)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ กลุ่ม 2 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ณ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา / รายละเอียด  (14 กรกฎาคม 2560)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายส่งเสริมประภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 6 จัดอบรมตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาและการนิเทศติดตามผล
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 / รายละเอียด  (23 พฤษภาคม 2560)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี รับมอบแทรมโพลีน
จากส่วนราชการและภาคเอกชน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติและวันคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2560
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 / รายละเอียด  (1 พฤษภาคม 2560)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมรดน้ำ
ดำหัว วันสงกรานต์ ปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ณ หอประชุม 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (20 เมษายน 2560)
   นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้บุคลากร
เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (31 มี.ค.60)
 นางพัทธวรรณ รุ่งเรือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
จัดกิจกรรมรำลึกวีรชนค่ายบางระจัน ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารเรียน ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด   (7 กุมภาพันธ์ 2560)
นางพัทธวรรณ รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นำนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกิจกรรมคุณธรรม ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดพระปรางค์มุนี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
/ รายละเอียด   (3 กุมภาพันธ์ 2560)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมงานมอบทุนในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี /รายละเอียด (31 มกราคม 2560)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66
ในวันที่ 29-31 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต /รายละเอียด (31 มกราคม 2560)
การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมสิงห์บุรีบางระจันเอฟซีพบกับทีมสิงห์ออลสตาร์
ในวันที่ 21 มกราคม 2560 ณ สนามกีกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี รายได้ค่าบัตรสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (22 มกราคม 2560)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี อำนวยความสะดวก
การจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคฯ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (9 ธันวาคม 2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมรวมพลัง
แห่งความภักดี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณอุทยานอนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน และบริเวณ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (22 พฤศจิกายน 2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินโครงการส่งเสริม
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มึคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวันลอยกระทง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559/ รายละเอียด (15 พฤศจิกายน 2559)
 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลกรทางการศึกษา
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสัการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559
ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (25 ตุลาคม 2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมโครงการเสริม
สร้างความเข้มแข็งกาประกนคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมราชาวดี
คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 5 โกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (27 ก.ย.2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (23 ก.ย. 59)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางนลินี
แกมทับทิม นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทัศนศึกษา ณ วัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 / รายละเอียด (13 ก.ย.2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเจ้าพระยา - ป่าสักเกมส์ ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง / รายละเอียด (2 ก.ย.2559)
 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมการ
การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ระดับกลุ่มเครือข่ายฯ ในวันที่ 5 สิงหาคม 59
ณ โกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (8 ส.ค. 2559)
 นางพัทธวรรณ รุ่งเรือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
จัดกิจกรรมวันรำลึกวีรชนค่ายบางระจัน ในวันพฤหัสที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเรียน ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (21 ก.ค. 2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมบูรณาการ
โครงการเรียนฟรี 15 ปี และโครงการส่งเสริมผู้เรียน ผู้ปกครองให้มีคุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอก ณ วัดพระปรางค์มุนี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (15 ก.ค. 2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีทำบุญประจำปี
2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (12 ก.ค. 2559)
 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี รับการประกันคุณภาพ
ภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สิงห์บุรี / รายละเอียด (27 มิ.ย.2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินโครงการเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียน
สำหรับนักเรียนพิการและผู้ด้อยโอกาสเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์สิงห์บุรี ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2559
ณ อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน / รายละเอียด (23 มิ.ย.2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สิงห์บุรี / รายละเอียด (9 มิ.ย.2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้
ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ วัดชีป่าคูค่ายพม่า อำเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี /รายละเอียด (23 พ.ค.2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินโครงการส่งเสริม
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 ในวันที่
19 พฤษภาคม 2559 /รายละเอียด (19 พ.ค.2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินโครงการส่งเสริม
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ในวันที่
18 เมษายน 2559 /รายละเอียด (18 เม.ย.2559)
 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีเททองหล่อรูปเหมือน
พระครูสัทธาโสภิต ขนาด 5 นิ้ว ในวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ วัดศรัทธาภิรม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
/รายละเอียด (21 มี.ค.2559)
 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการศึกษา
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม
วันมาฆบูชา ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดศรัทธาภิรม จังหวัดสิงห์บุรี /รายละเอียด (17 ก.พ.2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการศึกษา
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม
วันมาฆบูชา ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดศรัทธาภิรม จังหวัดสิงห์บุรี /รายละเอียด (19 ก.พ.2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การเงิน บัญชีและพัสดุ จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 /รายละเอียด ( 5 กุมภาพันธ์ 2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมพิธีบวงสรวงวีรชนค่ายบางระจัน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ อนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน
อำเภอค่ายบางระจัน   จังหวัดสิงห์บุรี /รายละเอียด (4 กุมภาพันธ์ 2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานและกรรมการฝ่ายยานพาหนะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งท 65 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุพรรณบุรี /รายละเอียด (29-31 มกราคม 2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมพิธีบวงสรวงวีรชนค่ายบางระจัน ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ วัดโพธิ์เก้าต้น อำเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี /รายละเอียด (27 มกราคม 2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการศึกษา
ต้อนรับ ดร.สุรสาล ผาสุข อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มาเลี้ยงอาหารเด็กพิการ ในวันที่ 27 มกราคม
พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี /รายละเอียด (27 มกราคม 2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ร่วมปลูกไม้ผล (ส้มโอ)
จำนวน 20 ต้น ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี /รายละเอียด (22 มกราคม 2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2558 ในวันที่ 20
มกราคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางจังหวัดสิงห์บุรี /รายละเอียด (20 มกราคม 2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี 2559 ในวันที่ 18 มกราคม 2559
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี /รายละเอียด (18 มกราคม 2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมทำกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 60 ปี 2559 ในวันที่ 16 มกราคม 2559
ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี /รายละเอียด (14 มกราคม 2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมทำกิจกรรมสัปดาห์วันครู ในวันที่ 14 มกราคม 2559
ณ วัดศรัทธาภิรม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี /รายละเอียด (14 มกราคม 2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมงานมอบทุนในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2558
ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี /รายละเอียด (13 มกราคม 2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 มกราคม
พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี /รายละเอียด (8 มกราคม 2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
แด่ผู้อาวุโส เพื่อแสดงความเคารพนับถือและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 /รายละเอียด (6 มกราคม 2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ สวัสดีปีใหม่ 2559 ในวันที่ 5 มกราคม
พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี /รายละเอียด (7 มกราคม 2559)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเป็นคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 จังหวัดอ่างทอง /รายละเอียด (21 ธันวาคม 2558)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ประจำปี 2558 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และร่วมตักบาตร
ข้าวสาร อาหารแห้งในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 /รายละเอียด (4 ธันวาคม 2558)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดการอบรมตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของคนในชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน
ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2558 /รายละเอียด (1 ธันวาคม 2558)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี รับมอบทุนสนับสนุน
การศึกษา จากบริษัม เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม /รายละเอียด (17 พฤศจิกายน 2558)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 25586
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (14 พ.ย. 58)
 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ให้การต้อนรับ
นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในโอกาสเยี่ยมเยียนศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 / รายละเอียด (6 พฤศจิกายน 2558)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้อง ประชุมนายทองแสงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (6 พฤศจิกายน2558)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการหล่อเทียน
เพื่อส่งเสริมรายได้ผู้พิการ ประจำปี 2558 ในวันที่ 27-31 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (2 พฤศจิกายน 2558)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลกรทางการศึกษา
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสัการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (24 ตุลาคม 2558)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการอบรมผู้นำ
ผู้ปกครองในการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกประจำจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 19-20 ตุลาคม
2558 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (21 ตุลาคม 2558)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมแสดงความ
ยินดีผู้ เกษียณอายุราชการและย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 28-29 กันยายน 2558 ณ หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (30 กันยายน 2558)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการพัฒนาภาษา
อังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ปี 2558 ในวันที่ 21-23 กันยายน 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำอำเภอลังกาวี ประเทศมาเลเซีย / รายละเอียด (24 กันยายน 2558)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมตามโครงการปรับบ้าน
เป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 2
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (25 กันยายน 2558)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนส่งเสริม
การจัดการสำหรับคนพิการ ครัั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สิงห์บุรี / รายละเอียด (18 กันยายน 2558)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมตามโครงการเรียนฟรี
15 ปี กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน
ในวันที่ 15 กันยายน 2558 / รายละเอียด (15 กันยายน 2558)
 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำคณะบุคลากรทางการ
ศึกษาร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กลุ่ม 2 ประจำปี 2558 ในวันที่ 5 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี / รายละเอียด (7 กันยายน 2558)
 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศาประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง
ประชุมนายทองแสงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (31 สิงหาคม 2558)
 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการพัฒนาศูนย์
การเรียนเฉพาะความพิการ 1อำเภอ 1 ศูนย์ กิจกรรมที่ 3 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (27 สิงหาคม 2558)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สิงห์บุรี / รายละเอียด  (13 สิงหาคม 58)
 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ในวันที่ 19 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 ณ วัดศรัทธาภิรม ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (29 กรกฎาคม 58)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์
ดินแดนแห่งความสมดุล อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ายละเอียด (24 ก.ค. 58)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ พระอุโบสถ
วัดพิกุลอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี / ายละเอียด (24 ก.ค. 58)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมโครงการผู้ว่าพาทำบุญ
ประจำเดือนกรกฎาคม 58 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ วัดพรหมเทพาวาส อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
/ รายละเอียด (23 ก.ค. 58)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี รับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
จากต้นสังกัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ห้องประชุม 1
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สิงห์บุรี / รายละเอียด  (22 ก.ค. 58)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการเปิดศูนย์บริการ
น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคพระราชทานจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬาศูนย์การศึกษา
พิเศษประจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (20 กรกฎาคม 58)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีจัดกิจกรรมงานเลี้ยงส่ง
รองเนื่อง โตเขียว รองผู้อำนวยการฯ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชขาใหญ่ จังหวัดนครสวรรค์
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 / รายละเอียด ( 1 กรกฎาคม 58)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมกำหนดแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการในบริบทของจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุมนายเมือง ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (30 มิ.ย.58)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี รับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ห้องประชุม 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สิงห์บุรี / รายละเอียด  (29 มิ.ย. 58)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการ
ศึกษารับการนิเทศจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 / รายละเอียด (24 มิ.ย.58)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษษพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรศูนย์
จัดกิจกรรมตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโดยชุมชน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (19 มิ.ย.58)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษษพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ประจำปี 2558 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สิงห์บุรี / รายละเอียด (18 มิ.ย.58)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษษพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรศูนย์
จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและ บุคลากร กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
ในวันที่18 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (18 มิ.ย.58)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษษพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรศูนย์
ร่วมพิธีทำบุญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2558 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (30 พ.ค.58)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากร กิจกรรมวันวิสาขบูชา ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ วัดศรัทธาภิรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี /
รายละเอียด  (29 พ.ค.57)
 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการ
ศึกษาร่วมพิธีขึ้นเสาเอกและเสาโท หอพระศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 28 พฤษภาคม
พ.ศ. 2558 เวลา 07.30 น. / รายละเอียด (28 พ.ค.58)
นายเนื่อง  โตเขียว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมโครงการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 12  พฤษภาคม 2558 / รายละเอียด (12 พ.ค.58)
ท่านชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และคณะ มีความเมตตาให้การสนับสนุนกิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2558
ณ อาคารเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (6 พ.ค.58)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการ
ศึกษาร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 58
ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (3 เม.ย.58)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการประชุมการ
การจัดตั้ง "ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดสิงห์บุรี" ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (26 มี.ค. 58)
 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และคณะนิเทศติดตาม
การเงิน การบัญชีและพัสดุ ออกนิเทศติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ตามคำสั่งสำนัก
บริหาร งานการศึกษาพิเศษ ในระหว่างวันที่ 23 ก.พ. - 12 มี.ค. 2558 / รายละเอียด (20 มี.ค. 58)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และคณะบุคลากรทาง
การศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา สดุดีวีนรชนค่ายบางระจัน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณอนุสาวรีย์
วีรชนค่ายบางระจัน / รายละเอียด (4 ก.พ. 58)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (19 ม.ค. 58)
 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
ในวันที่ 9 มกราคม 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีท่านอภิชีพ ตันประดับสิงห์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดงานวันเด็กในครั้งนี้ / รายละเอียด (9 ม.ค. 58)
 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมงานเลี้ยง
สังสรรค์สวัสดีปีใหม่ 2558 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ในวันที่ 5 มกราคม
2558 ณ ลานเอนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (7 ม.ค. 58)
  นายเนื่อง โตเขียว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ อาคาร
เอนกประสงค์ สนามกีฬากลางจังหวัดสิงห์บุรี  / รายละเอียด (18 ธันวาคม 2557)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ประจำปี 2557 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 และร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557
ณ ศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี /รายละเอียด  (8 ธันวาคม 2557)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และคณะครูศูนย์การ
ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 2 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช /รายละเอียด  (3 ธันวาคม 2557)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการ
ศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบามสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 /รายละเอียด  (24 ต.ค.57)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
พ.ศ. 2557 และโครงการศาสนาค้ำพะยูงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ณ บริเวณศาลาพลังทิพย์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี /รายละเอียด  (21 ต.ค.57)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมทอดกฐินวัดโพธิ์เก้าต้น ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ วัดโพธิ์เก้าต้น อำเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี /รายละเอียด  (13 ต.ค.57)
นายเนื่อง โตเขียว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการฯ ร่วมต้อนรับ
นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
/รายละเอียด  (2 ต.ค.57)
นายเนื่อง โตเขียว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม
ค่ายพ่อแม่ผู้ปกคอรงเด็กพิการรุนแรงฯ ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี /รายละเอียด (30 ก.ย.57)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงาน
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 63 จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ตำบลม่วงหมู่
อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี /รายละเอียด  (28 ก.ย.57)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมตาม
โครงการเรียนฟรี 15 ปี กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการเรียน ในัวนที่ 25 กันยายน 2557 ทัศนศึกษา ณ
อาคารนิทรรศ รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร /รายละเอียด  (26 ก.ย.57)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมโครงการ
ส่งเสริมความรู้และทักษะแก่ผู้ปกครอง ครูและอาสาสมัครในการใช้โปรแกรมส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
เด็กออทิสติกเเละเด็กพิเศษ ในวันที่ 21-23 กันยายน พ.ศ. 2557 /รายละเอียด  (24 ก.ย.57)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรศูนย์การ
ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ในวันที่ 13 กันยายน
พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี /รายละเอียด  (15 ก.ย.57)
นายวรทัศน์  รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเปิดศูนย์การเรียนเฉพาะ
ความพิการประจำอำเภอค่ายบางระจัน ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (11 ก.ย.57)
นายวรทัศน์  รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเปิดศูนย์การเรียนเฉพาะ
ความพิการประจำอำเภอเมือง ในวันที่ 10 กันยายน 2557 ณ ศาลารวมใจ หมู่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
/ รายละเอียด (10 ก.ย.57)
  นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมการวิจัยควบคู่การทำงาน
ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
รายละเอียด  (9 ก.ย.57)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะทำงาน
จัดทำแผนส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2557 ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน
2557 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี /รายละเอียด  (5 ก.ย.57)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมผู้ดำเนินการคัดกรอง
คนพิการทางการศึกษา ในระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สิงห์บุรี / รายละเอียด  (4 ก.ย..57)
นายวรทัศน์  รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเปิดศูนย์การเรียนเฉพาะ
ความพิการประจำอำเภอพรหมบุรีและอำเภอท่าช้าง ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ วัดกุฎีทอง อำเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (29 ส.ค. 57)
นายวรทัศน์  รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเปิดศูนย์การเรียนเฉพาะ
ความพิการประจำอำเภอบางระจัน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ วัดม่วงชุม อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
/ รายละเอียด (27 ส.ค. 57)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ให้สัมภาษณ์รายการ
ซุปเปอร์ชายด์ สถานีโทรทัศน์โมเดิลไนน์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สิงห์บุรี ในหัวข้อ "แสงเทียนนำทาง" / รายละเอียด  (21 ส.ค.57)
นายวรทัศน์  รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเปิดศูนย์การเรียนเฉพาะ
ความพิการประจำอำเภออินทร์บุรี ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ วัดโบสถ์ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
/ รายละเอียด (20 ส.ค. 57)
นายวรทัศน์  รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมโครงการหล่อเทียน
ส่งเสริมรายได้ผู้พิการ ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
/ รายละเอียด (19 ส.ค. 57)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ปี 2557 ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (8 ส.ค.57)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการศึกษา รับการประเมินโครงการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน (โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู) จากวิทยาลัยราชสุดา ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 / รายละเอียด (30 ก.ค. 57)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการ
ศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ กลุ่ม 2 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2557
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี / รายละเอียด (28 ก.ค.57)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี รับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในศูนย์การ
ศึกษาพิเศษจากต้นสังกัด ในวันที่ 24-25 กรกฎษคม 2557 / รายละเอียด  (25 ก.ค.57)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมงานรำลึกวีรชน
ค่ายบางระจัน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 ณ วัดโพธิ์เก้าต้น และอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน ตาบลบางระจัน
อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (15 ก.ค.57)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี เรียนเชิญ นางสมบูรณ์ อาศิรพจน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (15 ก.ค.57)
นายวรทัศน์  รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ
เด็กพิการ ร่วมกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้เรียนและผู้ดูแลคนพิการ กิจกรรมวันเข้าพรรษา
ในวันที่  8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (8 ก.ค.57) 
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมโครงการ
พัฒนาคุณภาพเด็กพิการโดยเครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองและศูนย์การศึกษาพิเศษและกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 / รายละเอียด  (5 ก.ค.57)
นายวรทัศน์  รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ วัดตึกราชา ตำบลม่วงหมู่
อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด ( 28 มิ.ย. 57)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรศูนย์การ
ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ ในวันที่
25 มิถุนายน 2557 ณ วัดพระนอนจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี /รายละเอียด  (27 มิ.ย.57)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมทำบุญ
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
/ รายละเอียด  (19 มิ.ย.57)
นายวรทัศน์  รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี  จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้เรียนและผู้ดูแลคนพิการ กิจกรรมวันไหว้ครู ในวันที่ 19  มิถุนายน
พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด ( 19 มิ.ย.57) 
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ต้อนรับคณะศึกษา
ดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เพื่อศึกษา
ดูงานด้านงานประกันคุณภาพสถานศึกษา/ รายละเอียด  (5 มิ.ย.57)
 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการเรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทัศนศึกษา ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 30 พ.ค. 57 /
รายละเอียด  (2 มิ.ย.57)
 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ให้การต้อนรับบุคลากร
จากธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี และรับมอบทุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กพิการ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ
ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (23 พ.ค.57)
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากร กิจกรรมวันวิสาขบูชา ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ วัดศรีสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี /
รายละเอียด  (12 พ.ค.57)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ ในวันที่ 22 เมษายน
2557 ณ สนามหญ้าหน้าอาคารอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี มีกิจกรรมรดน้ำขอพร
จากนายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการฯ และบุคลากรอาวุโส / รายละเอียด  (22 เม.ย.57)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์ และวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประจำปี 2557 ในวันที่
6 เมษายน 2557 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (8 เม.ย.57)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้บุคลากร
เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 ณ หอประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (31 มี.ค.57)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรม
ศูนย์การศึกษาพิเศษสัญจรในเขตการศึกษา 6 ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดอ่างทอง / รายละเอียด  (31 มี.ค.57)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญ ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 ทั้งนี้คณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบทุนอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีด้วย / รายละเอียด  (27 มี.ค.57)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษษพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมโครงการ
พัฒนาภาษาอังกฤษพร้อมก้าวสู่โลกอาเซียน (English Proficiency to ASEAN) เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี  / รายละเอียด  (19 มี.ค.57)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมดำเนินโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้เรียนและผู้ดูแลคนพิการ กิจกรรมวันมาฆาบูชา ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดศรัทธาภิรม ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี  / รายละเอียด  (13 ก.พ.57)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการฯ และคณะครู  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสดุดี "วีรชนบางระจัน วีรชนโลก" ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดโพธิ์เก้าต้น และอุทยานวีรชน
ค่ายบางระจัน / รายละเอียด (5 ก.พ.57)
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและ
เด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 28 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (28 ม.ค.57)
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี รับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
จากหน่วยงานต้นสังกัด ในวันที่ 20-21 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สิงห์บุรี / รายละเอียด  (22 ม.ค.57)
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมงานวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา
2556 ในวันที่ 10 มกราคม 2557 ณ บริเวลณลานเอนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
/ รายละเอียด  (10 ม.ค.57)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
"SINGBURI NETWORK" ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (26 ธ.ค. 56)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสิงห์บุรี
ปีงบประมาณ 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
/ รายละเอียด  (19 ธ.ค. 56)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี  จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2556 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณสนามหญ้า หน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด   (4 ธ.ค.56)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เนื่องในวันลอยกระทง ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ สระน้ำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สิงห์บุรี รายละเอียด   (15 พ.ย.56)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด   (15 พ.ย. 56)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวัชระ  เข็มเพ็ชร ครู คศ.3 และนักเรียน จากวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี  ในการทาสีห้องนอนนักเรียนพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 / รายละเอียด (13 พ.ย.56)
นายเนื่อง โตเขียว รอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ให้การต้อนรับชาวต่างชาติ (ชาวอังกฤษ)
ในการเยี่ยมเยียนนักเรียนของศูนย์การศึกษษพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (12 พ.ย.56)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมต้อนรับ
ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 56
/ รายละเอียด   (31 ต.ค.56)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมโครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ "ศูนย์ฯ เหนือ สิงห์ใต้" ในวันที่ 24-27 กันยายน 2556 / รายละเอียด  
(30 ก.ย.56)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมโครงการปรับบ้าน
เป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ในวันที่ 27 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (30 ก.ย.56)
 คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษาสวนสัตว์ลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 / รายละเอียด  (23 ก.ย.56)
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการปันน้ำใจให้น้อง
แก้เด็กพิการศูนย์การศึกษษพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 19 กันยายน 2556 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (23 ก.ย.56)
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษาโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ (หนองลาด) ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556
/ รายละเอียด  (13 ก.ย.56)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำโดยนายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการฯ นำบุคลากรครูและ
นักเรียนร่วมโครงเรียนรู้ผ่านกระบวนการค่ายฯ ในวันที่ 3-4 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จังหวัดนครนายก / รายละเอียด  (5 ก.ย.56)
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำโดยนายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการฯ จัดโครงการอบรม
ปฏิบัติการภาษามือเบื้องต้น ในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สิงห์บุรี / รายละเอียด  (29 ส.ค.56)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมรับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตาม
จุดเน้นฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (23 ส.ค.56)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำคณะครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและกิจกรรม
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 / รายละเอียด  (8 ส.ค.56)
 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำคณะครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (7 ส.ค.56)
  นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำคณะครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 (สะแกกรังเกมส์)
ในัวนที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี / รายละเอียด  (29 ก.ค.56)
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 เพื่อดำเนินโครงการจัดศูนย์อบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีว
ศึกษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 / รายละเอียด  (25 ก.ค.56)
 นายเนื่อง โตเขียว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (18 ก.ค.56)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำโดยนายเนื่อง โตเขียว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (27 มิ.ย. 56)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ต้อนรับคณะบุคลากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
ระยองเข้าศึกษาดูงานของศูนย์ฯ สิงห์บุรี ในวันที่ 18 มิถุนายน 2556 / รายละเอียด  (19 มิ.ย. 56)
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีการยืม การทำสัญญา
สื่อ บัญชี ก ในวันที่ 2 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (10 มิ.ย. 56)
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ขอความอนุเคราะห์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีเป็นสถานที่เพาะ ขยายพันธุ์
สัตว์น้ำ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2556 โดยการมอบกบจำนวน 5,000 ตัว ปล่อยลงในบ่อน้ำหน้าอาคารโรงหุงต้ม โดยมีคณะครู
บุคลากรทางการศึกษาและเด็กพิการร่วมกันปล่อยกบลงในบ่อน้ำด้วย / รายละเอียด  (4 มิ.ย. 56)

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้เรียน
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ วัดศรีสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (23 พ.ค. 56)

นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมทำบุญศูนย์การศึกษาพิเศษฯ
เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 / รายละเอียด  16 พ.ค. 56)

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2556
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (5 พ.ค. 56)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
แก่บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ในวันที่ 23-26 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สิงห์บุรี / รายละเอียด  (27 เม.ย. 56)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมรดน้ำ ดำหัว (วันสงกรานต์) ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม สำหรับผู้เรียน ในวันที่ 17 เมษายน 2556 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน / รายละเอียด  (17 เม.ย. 56)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาตรฐานการศึกษา ในวันที่ 10 เมษายน 2556 / รายละเอียด  (10 เม.ย.. 56)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันที่ 31 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
/ รายละเอียด  (31 มี.ค. 56)
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านอาชีพ ในงานการจัดการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การ
แสดงสินค้า อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี / รายละเอียด  (13 ก.พ. 56)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐานการศึกษา
ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยมี ผอ. ศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประเมินคุณภาพฯ ในวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (11 ก.พ. 56)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำโดย นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจังหวัดสิงห์บุรี
และบุคลากรศูนย์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อุทยานอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน
อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (5 ก.พ. 56)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำบุคลากรศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 6 สัญจร
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท / รายละเอียด (4 ก.พ.56)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ
ในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2555 ในวันที่ 21 มกราคม 2556   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
/ รายละเอียด  (22 ม.ค. 56)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 ในวันที่ 11 มกราคม 56
ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดตึกราชา
ร่วมกิจกรรมจับฉลากของขวัญและกิจกรรมการแข่งขันทักษะต่างๆมากมาย / รายละเอียด  (11 ม.ค. 56)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสิงห์บุรี ในวัน
พฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2556 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยการนำเสนอนิทรรศการ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ และการแสดงของเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษฯ / รายละเอียด  (4 ม.ค. 56)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำโดย นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี ประธานในการจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปกครองเด็กพิการ ตามโครงการปรับบ้านเป็นห้อง
เรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู รุ่นที่ 1,2 และ 3 ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2555 / รายละเอียด  (26 ธันวาคม 2555)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนต่างๆ จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2556
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อกระชับความสัมพันธ์
อันดีระหว่างหน่วยงาน / รายละเอียด  (25 ธันวาคม 2555)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำโดย นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสิงห์บุรีและบุคลากรศูนย์ฯ  เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในงานมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา "5 ธันวามหาราช" / รายละเอียด  (7 ธันวาคม 2555)
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการทัศนศึกษาธรรมชาติ
สวนนก จังหวัดชัยนาท ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและรัก
ธรรมชาติ กิจกรรมดังกล่าวสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กเป็นอย่างมาก / รายละเอียด  (7 พฤศจิกายน2555)
ชมรมคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี และชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมโครงการหล่อเทียนเพื่อส่งเสริม
รายได้ผู้พิการ ในวันที่ 13-17 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (18 ตุลาคม 2555)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการศึกษา (IEP) เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 22-24 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
รายละเอียด  (27 กันยายน 2555)
  นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ณ ศาลากลางเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 / รายละเอียด (14 สิงหาคม 2555)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสิงห์บุรี และคณะแม่บ้าน กฟน. 3 มอบอุปกรณ์และทุนอาหารกลางวันแก่เด็กพิการ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 / รายละเอียด  (9 สิงหาคม 2555)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีรับการนิเทศการจัดการศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (7 สิงหาคม 2555)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมผู้ปกครอง ตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (23 กรกฎาคม 2555)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภพาภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
รายละเอียด  (22 พฤษภาคม 2555)
พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีเข้าบำบัดฟื้นฟูเด็กพิการ
ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษฯ สิงห์บุรี ตามโครงการปรับบ้าน เป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ในระหว่างวันที่
2-5 เมษายน 2555  ณ บ้านผู้พิการ ในจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (18 เมษายน 2555)
-
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ในวันที่ 18  เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ฯ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ทั้งนี้ได้ถือวาระโอกาสนี้ขอพร
จากผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่บุคลากรสืบไป / รายละเอียด (18 เมษายน 2555)
-
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 สัญจร จังหวัดสิงห์บุรี
ในวันที่ 28 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี /( 29 มีนาคม 2555)
-
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี  เข้าร่วมโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ 22  ในวันที่ 24-26 มีนาคม 2555
ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนานเด็กพิการ ได้รับการ
ต้อนรับ และมีกิจกรรมต่างๆ ในงานมากมาย / รายละเอียด ( 28 มีนาคม 2555)
-
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 สัญจร จังหวัดลพบุรี
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี / รายละเอียด ( 25 กุมภาพันธ์ 2555)
-
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2555 ในวันที่ 12  มกราคม 2555 ณ ลานกิจกรรม
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความรอยยิ้มของเด็กพิการและผู้ร่วมงาน ภายใน
งานยังมีการจับฉลากของขวัญและกิจกรรมต่างๆ มากมาย / รายละเอียด (13 มกราคม 2555)