ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี   เลขที่ 55/1 ม.4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ. สิงห์บุรี 16000ปีการศึกษา 2557
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
1
นางพัทธวรรณ รุ่งเรือง
ครู คศ.2
2
นางภควรรณ ขันตี
ครู คศ.1
3
นางนลินี แกมทับทิม
ครู คศ.1
4
นางสาวสมวาสนา เกิดเจริญ
ครู คศ.1
5
นายชุมแพ ทองเนื้อแปด
ครู คศ.1
6
นางสาววิลาสิณี ศรีตะวัน
ครู คศ.1
7
นางสาวปาริฉัตร พลับพลาทอง
ครูผู้ช่วย
8
นางสาวลดาวัลย์ สุรินทร์
ครูผู้ช่วย
9
นายนพธนะ ขาวนิลรัตน์
ครูผู้ช่วย
10
นางสาวศิริวรรณ พงศ์นิยธรรม
พนักงานราชการ
11
นายพลกฤษณ์ เข็มเพ็ชร
พนักงานราชการ
12
นางสาวศิริรัตน์ แก้วเปี้ย
พนักงานราชการ
13
นายปรุงวิทย์ ขยาติวนัย
พนักงานราชการ
14
นางสาวเดือนนภา เปี้ยสินธุ
พนักงานราชการ
15
นางสาวสาคร ไชยมงคล
พนักงานราชการ
16
นางสาวอัจฉราภรณ์ อินต๊ะสอน
พนักงานราชการ
17
นายสิทธิชัย อริยทรัพย์
พนักงานราชการ
18
นายประภาส คำปา
ครูอัตราจ้าง