ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี   เลขที่ 55/1 ม.4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ. สิงห์บุรี 16000
 

  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯและศาลาสัทธาโสภิตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจสามารถ ขอซื้อ
เอกสาร ประกวดราคา ได้ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 11ม.ค. 2564 / รายละเอียด (31 ธันวาคม 2563) 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนนการศึกษา
มูลนิธิคุณพุ่ม ปีกาารศึกษา 2563 (เพิ่มเติม 1 / เพิ่มเติม 2 ) (9 กันยายน 2563)
  ูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนนการศึกษา
มูลนิธิคุณพุ่ม ปีกาารศึกษา 2563 / รายละเอียด (27 ส.ค.2563)     
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัครเด็กพิการเพื่อขอรับทุนการศึกษา
มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการสึกษา 2563 ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค. 2563/ รายละเอียด 1 / เอกสารแนบ (23 มิ.ย. 63)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซม ดาดคอนกรีต พร้อมรั้วรอบสระน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคา / รายละเอียด (27 พฤษภาคม 2563)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมดาดคอนกรีต
พร้อมรั้วรอบสระน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคา / รายละเอียด (18 พฤษภาคม 2563)     
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อนสี่ล้อ ดับเบิ้ลแค็ป
/ รายละเอียด  (13 เมษายน 2563)  
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
เด็กพิการ ยามและภารโรง จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤศจิกายน / รายละเอียด (9 พ.ย..2561)   
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง ยาม
คนครัว และภารโรง จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2561 / รายละเอียด (16 ต.ค.2561)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัครเด็กพิการเพื่อขอรับทุนการศึกษา
มูลนิธิคุณพุ่ม ปีกาารศึกษา 2561 ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. - 8 พ.ย. 2561 / รายละเอียด (8 ต.ค.2561)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ และขอให้มาปฏิบัติงานในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 / รายละเอียด (28 มิ.ย. 2561)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ และทำการทดสอบในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 / รายละเอียด (22 มิ.ย. 2561)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 2 อัตรา สามารถ
ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14-20 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ไม่เว้นวันหยุดราชการ / รายละเอียด (13 มิ.ย. 2561)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง ครูผู้สอน และขอให้มารายงานตัวพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง
ประชุม 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (19 ก.พ. 2561)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ จำนวน 2
อัตรา โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับการทดสอบในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สิงห์บุรี/ รายละเอียด (13 ก.พ. 2561)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกการศึกษาพิเศษและพลศึกษา อย่างละ 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 2561
ขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (6 ก.พ. 2561)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างห้องเรียนคู่ขนาน
โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการทดสอบในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 / รายละเอียด (29 พ.ค. 2560)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างห้องเรียนคู่ขนาน จำนวน 1 อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2560 สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี /รายละเอียด (19 พ.ค. 2560) 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ก่อสร้างโรงจอดรถและก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็ก
ทรอนิกส์ (e-bidding) /รายละเอียด (13 ธ.ค. 59)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน พนักงานราชการ กลุ่มบริหาร
งานทั่วไป /รายละเอียด (31 ต.ค.59)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ห้องน้ำทางลาดและที่จอดรถสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จำนวน ๑๒ วัด/แห่ง /รายละเอียด (20 ต.ค.59)  
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และต่อเติมคาอาคารเอนกประสงค์ /รายละเอียด (20 ต.ค.59)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ กลุ่มบริหาร
งานทั่วไป /รายละเอียด (25 ต.ค.59)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ให้ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 / รายละเอียด (18 ต.ค.59)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัครพนักงานราชการจำนวน 1 อัตรา สนใจสอบถามรายละเอียดที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (14 ต.ค.59)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามแบบพลาสติก
และชุดลำโพงสนาม สามารถยื่นซองได้ตั้งแต่วันที่ 13-25 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (13 ต.ค.59)  
  ข้อมูล CSR ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (21 ม.ค. 2559)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง พี่เลี้ยง ยาม
คนงาน คนครัว / รายละเอียด (14 ต.ค.59)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และต่อเติมคาอาคารเอนกประสงค์ สามารถยื่นซองได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 17 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (5 ต.ค.59)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำทางลาดและที่จอดรถสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จำนวน 12 วัด/แห่ง
 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (5 ต.ค.59)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ยาม คนงาน
คนครัวและภารโรง ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 6-12 ตุลาคม 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ / รายละเอียด (6 ต.ค.59)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นลานเอนกประสงค์และ
ปรับปรุงหลังคาอาคารประกอบ กำหนดยื่นซื้อซองสอบราคา ในวันที่ 15 - 25 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (15 ส.ค.59)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศผลการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ระดับกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการ
ศึกษา 6 / รายละเอียด (8 ส.ค.59)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
พี่เลี้ยงเด็กพิการและยาม และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 / รายละเอียด
(27 ม.ค. 59)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
และยาม และให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบในวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (25 ม.ค. 59)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง พี่เลี้ยงเด็กพิการและยาม
สามารถรับใบสมัครได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี เปิดรับตั้งแต่วันที่ 18 - 24 มกราคม 2559
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ / รายละเอียด (18 ม.ค. 59)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี สอบราคาจ้างชุดก่อสร้าง 1.ก่อสร้างลานคอนกรีต 2.ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณริมสระน้้าด้านหน้าศูนย์ฯ 3.ดาดคอนกรีตเสริม เหล็กด้านหลังศูนย์ฯ
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี /รายละเอียด (15 ต.ค.58)    
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกวดราคาก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ
และผู้สูงอายุในแหล่งท่องเที่ยว ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. /รายละเอียด   (14 ต.ค. 58)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งพี่เลี้ยง
เด็กพิการ คนงาน คนครัว ภารโรง และยาม จำนวน 23 อัตรา / รายละเอียด   (12 ต.ค.58)    
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพี่เลี้ยงเด็กพิการ คนงาน คนครัว
ภารโรง และยาม ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบมาเข้าสอบในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด   (7 ต.ค. 58)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ คนงาน คนครัว ภารโรง
และยาม จำนวน 23 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. - 6 ต.ค. 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ / รายละเอียด   (28 ก.ย. 58)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกศิลปะ ผู้สนใจ
สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. - 6 ต.ค. 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ / รายละเอียด   (28 ก.ย.58)  
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 / รายละเอียด (7 ส.ค.58)    
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา มีใบประกอบ
วิชาชีพครู เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-27 กรกฎาคม 2558 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สนใจรับใบสมัคร
ได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (20 ก.ค. 58)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้
ราชการ ในตำแหน่ง พนักงานราชการ ขอให้มารายงานตัว ทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 เมษายน
2558 /รายละเอียด (27 มี.ค.57) 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา มีใบประกอบ
วิชาชีพครู เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-24 มีนาคม 2558 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สนใจรับใบสมัคร
ได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (17 มี.ค. 58)   
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี สอบราคาซื้อชุดทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย สนใจ
ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557  ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30  -  16.30  น.  /รายละเอียด  (11 ธ.ค. 57)    
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วและประตูทางเข้า - ออก
พร้อมปรับปรุงพื้นอาคารอำนวยการ 2  สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557  ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30  น.  ถึงเวลา 
16.30  น.   /รายละเอียด (8 ธ.ค. 57) 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี สอบราคาซื้อแห่ลงเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
สำหรับเด็กพิการ (เครื่องเล่นสนาม) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุร ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557  ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30  น.
 ถึงเวลา 16.30  น.   /รายละเอียดแนบ 1 , รายละเอียดแนบ 2 (3 พ.ย.57) 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้
ราชการ ในตำแหน่ง พนักงานราชการและพี่เลี้ยงเด็กพิการ ขอให้มารายงานตัว ทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน
ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557 /รายละเอียด (17 ต.ค.57)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานราชการ
และพี่เลี้ยงเด็กพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี /รายละเอียด (14 ต.ค.57)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา มีใบประกอบวิชาชีพครู
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-13 ตุลาคม 2557 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ รับใบสมัคร
ได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (6 ต.ค.57)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 3 อัตรา วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-13 ตุลาคม 2557 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ รับใบสมัคร
ได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (6 ต.ค.57)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2557 งบลงทุน ผู้สนใจ
สามารถยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 30 พ.ค. 57- 9 มิ.ย. 57 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (2 มิ.ย.57)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ปรับปรุงอาคารประกอบอาหาร ผู้สนใจสามารถยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 27 พ.ค. 57- 6 มิ.ย. 57 ตั้งแต่เวลา
08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (27 พ.ค. 57) 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การสอบราคา
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก / รายละเอียด (14 พ.ค. 57)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การสอบราคา
จ้างโรงจอดรถ / รายละเอียด (14 พ.ค. 57)   
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์
ร่วมกัน เรื่อง การสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก / รายละเอียด (14 พ.ค. 57)  
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์
ร่วมกัน เรื่อง การสอบราคาจ้างโรงจอดรถ / รายละเอียด (14 พ.ค. 57) 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี สอบราคาก่อสร้างโรงจอดรถ ปี 2557 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อ
เอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. - 8 พ.ค. 2557
ในวันและเวลาราชการ / รายละเอียด (28 เม.ย.57)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปี 2557
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย.
ถึงวันที่ 8 พ.ค. 2557 ในวันและเวลาราชการ / รายละเอียด (28 เม.ย.57)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็น พนักงานราชการ
และขอให้มารายงานตัวในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด
(20 ก.พ.57)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
และขอให้มารายงานตัวในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด
(20 ก.พ.57)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบ
ประกอบห้องเรียนอิเลกทรอนิกส์สำหรับการศึกษาพิเศษ ปีงบประมาณ 2556 / รายละเอียด (20 ก.พ.57)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน
การสอบราคาซื้อประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการศึกษาพิเศษ ปีงบประมาณ 2556 / รายละเอียด (20 ก.พ.57)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ขอให้โรงเรียนที่ประสงค์ขอรับสื่อ บริการและ ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2556 มารับสื่อฯได้  ตั้งแต่วันที่ 13-28 กุมภาพันธ์ 2557   ณ ศูนย์ การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
/ รายละเอียด (12 ก.พ.57)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการ
ศึกษาพิเศษ งบประมาณปี 2556 งบลงทุน (ครั้งที่ 2) ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
สิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ 2557 ในวันและเวลาราชการ / รายละเอียด  (5 ก.พ. 57)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
สาขาการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6-13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้น
วันหยุดราชการ / รายละเอียด (5 ก.พ. 57)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างประจำห้องเรียนคู่ขนาน
ออทิสติก จำนวน 1 อัตรา สาขาการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6-13 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ / รายละเอียด (5 ก.พ. 57)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัคร พี่เลี้ยงเด็กพิการ , ยาม หลายอัตรา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6-13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
/ รายละเอียด (5 ก.พ. 57)
   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ประกอบ
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการศึกษาพิเศษ งบประมาณปี 2556 งบลงทุน ตามประกาศศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 2/2557 ลงวันที่ 17 มกราคม 2557 / รายละเอียด  (31 ม.ค. 57)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี
งบประมาณ 2557 งบลงทุนตามประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 1/2557 ลงวันที่ 17
มกราคม 2557 / รายละเอียด  (23 ม.ค. 57)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับการศึกษาพิเศษ (e-Classroom)  ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 17-30 มกราคม 2557 ในวันและเวลาราชการ / ประกาศ  / เอกสารสอบราคา
(17 ม.ค. 57)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2557
ดังนี้ 1. ครุภัณฑ์การแพทย์ 2. ครุภัณฑ์การศึกษา 3. ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว 4. ครุภัณฑ์สำนักงาน ผู้สนใจ
ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 17-30 มกราคม 2557
ในวันและเวลาราชการ / ประกาศ  / เอกสารสอบราคา (17 ม.ค. 57)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง ครูผู้สอน และให้มารายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้างในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (9 ธ.ค.56)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ และให้มารายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้างในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด  (9 ธ.ค. 56)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างประจำห้องเรียนคู่ขนาน
ออทิสติก จำนวน 1 อัตรา สาขาการศึกษาพิเศษ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ / รายละเอียด (22 พ.ย.56)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัคร พี่เลี้ยงเด็กพิการ , ยาม หลายอัตรา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้น
วันหยุดราชการ / รายละเอียด (22 พ.ย.56) 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศผลการสอบสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงาน
ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 / รายละเอียด (28 ต.ค.56)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกเป็นพนักงาน
ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 / รายละเอียด (24 ต.ค.56)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
สาขา การศึกษาพิเศษ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15-22 ตุลาคม 2556 เวลา
08.30 น. - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ / รายละเอียด (15 ต.ค.56) 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง สาขาวิชาการ
ศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10-16 กันยายน 2556 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
/ รายละเอียด (9 ก.ย. 56) 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญชวนผู้ปกครองเด็กพิการและเด็กพิการร่วมงาน
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน ในัวนพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-11.00 ณ ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / (6 ส.ค. 56)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง สาขาการศึกษาพิเศษ หรือสาขาการบัญชี หรือสาขากิจกรรมบำบัด เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ / รายละเอียด  (1 ส.ค. 56)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างประจำห้องเรียนคู่ขนาน
ออทิสติก จำนวน 1 ตำแหน่ง สาขาการศึกษาพิเศษหรือสาขากายภาพบำบัด เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ / รายละเอียด (1 ส.ค. 56)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งครูผู้สอน และให้มารายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้างในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด ( 1 ก.ค. 56)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ
และให้มารายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้างในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
/ รายละเอียด ( 1 ก.ค. 56)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 / (27 มิ.ย.56)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชากายภาพบำบัด เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10-16 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ / รายละเอียด (10 มิ.ย. 56)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 2 ตำแหน่ง พนักงานขับรถ และ ยาม/นักการภารโรง อย่างละ 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-16 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ / รายละเอียด (10 มิ.ย. 56)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญผู้ปกครองเด็กพิการร่วมกิจกรรมทำบุญศูนย์การศึกษาพิเศษฯ
เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556  (15 พ.ค.56)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญบุคลากรศูนย์ทุกท่านเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2556 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
(3 พ.ค.56)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญบุคลากรศูนย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แก่บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ในวันที่ 23-26 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด สิงห์บุรี (22 เม.ย.56)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญผู้ปกครองเด็กพิการร่วมกิจกรรมรดน้ำ ดำหัว (วันสงกรานต์) ในวันที่ 17 เมษายน 2556 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน (12 เม.ย.56)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันที่ 31 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี (28 มี.ค. 56)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งหยุดการให้บริการเด็กพิการที่มารับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี เป็นเวลา 2 วัน คือวันที่ 12-13 มีนาคม 2556 และจะเปิดให้รับบริการ
ตามปกติในวันที่ 14 มีนาคม 2556 / (11 มี.ค. 56)
    
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งครูผู้สอน และให้มารายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้างในวันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (19 ก.พ.56)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 / รายละเอียด  (9 ก.พ. 56)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 / รายละเอียด (8 ก.พ.56)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถมดิน พร้อมดาดคอนกรีต
ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ตั้งแต่วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (6 ก.พ.56)
   
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการ วิชาเอกทั่วไปและกิจกรรมบำบัด ตำแหน่งละ 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์
ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) / รายละเอียด (1 ก.พ.56)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการและพนักงานขับรถ ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอีย (8 ม.ค.56)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญผู้ปกครองและเด็กพิการที่ได้รับทุนการศึกษา
สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม เข้ารับทุนฯ ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 เวลา 08.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ / (4 ม.ค.56)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง พี่เลี้ยงเด็กพิการ พนักงานขับรถ
และยาม/นักการภารโรง สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สิงห์บุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-31 ธันวาคม 2555 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) / รายละเอียด  (12 ธ.ค.55)
  
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไป
เพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 / รายละเอียด  (4 ธ.ค.55)
  
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้างห้องเรียนคู่ขนาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
และพนักงานขับรถ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ / รายละเอียด  (22 พ.ย. 55)
   
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ ยาม  และพนักงานขับรถ จำนวนหลายอัตรา ผู้สนใจสามารถขอรับ ใบสมัครได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่
17-21 ตุลาคม 2555 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) / รายละเอียด  (17 ตุลาคม 2555)
       
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี / รายละเอียด (16 ตุลาคม 2555)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครพี่เลี้ยง จำนวน 23 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอรับ
ใบสมัครได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 8-12 ตุลาคม 2555 / รายละเอียด
(8 ตุลาคม 2555)
   
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว พร้อมถมดิน ผู้สนใจ
ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 5-18 กันยายน
2555 / รายละเอียด  ( 6 กันยายน 2555)
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว พร้อมถมดิน ผู้สนใจ
ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 5-18 กันยายน
2555 / รายละเอียด  ( 6 กันยายน 2555)
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะในการเสนอจ้างก่อสร้างอาคารแบบ สพฐ.4
(ห้องส้ม 4 ห้อง) / รายละเอียด (15 มิถุนายน 2555)
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะในการเสนอจ้างก่อสร้างโรงอาบน้ำเพื่อคนพิการ
/ รายละเอียด (15 มิถุนายน 2555)
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะในการเสนอ สอบราคาครุภัณฑ์ ประจำปี 2555
/ รายละเอียด (15 มิถุนายน 2555)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2555 ผู้สนใจติดต่อขอรับ
เอกสารสอบราคาได้ ตั้งแต่วันที่ 5-18 มิถุนายน 2555 / รายละเอียด
  (7 มิถุนายน 2555)
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารแบบ สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2555
/ รายละเอียด (1 มิถุนายน 2555)
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงอาบน้ำเพื่อคนพิการ ผู้สนใจ
ติดต่อขอรับ เอกสาร สอบราคาจ้างได้ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 / รายละเอียด

(1 มิถุนายน 2555)
 
ขอเชิญศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 เข้าร่วมโครงการศูนย์สัญจร ประจำปี 2555 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2555
 
ขอเชิญผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน เป็นผู้พิการ สมัครเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู การจัดการศึกษาและการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี