ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี   เลขที่ 55/1 ม.4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ. สิงห์บุรี 16000
 
กิจกรรมกายภาพบำบัด เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมทักษะ เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู
ความเสื่อมสภาพของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางบวก เพื่อลดพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ บริการสอนเสริม กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด อรรถบำบัด จิตวิทยา ธาราบำบัด
อาชาบำบัด ช้างบำบัด กระบือบำบัด สัตว์เลี้ยงบำบัด ได้แก่ กระต่ายบำบัด ปลาบำบัด แมวบำบัด สุนัขบำบัด เป็นต้น