ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี   เลขที่ 55/1 ม.4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ. สิงห์บุรี 16000
 
 


มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
ปี การศึกษา 2554 ปี การศึกษา 2555 ปี การศึกษา 2556
ค่าน้ำหนัก
คะแนนที่ได้
ระดับคุณภาพ
ความหมาย
ค่าน้ำหนัก
คะแนนที่ได้
ระดับคุณภาพ
ความหมาย
ค่าน้ำหนัก
คะแนนที่ได้
ระดับคุณภาพ
ความหมาย
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ
                     ของแต่ละบุคคล
30
19.31
3
ดี
30
23.70
4
ดีมาก
30
27.65
5
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
                      และเกิดประสิทธิภฃผล
20
12.40
3
ดี
20
13.90
3
ดี
20
17.69
4
ดีมาก
มาตรฐานที่ 3  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
                      และเกิดประสิทธิผล
10
6.20
3
ดี
10
8.60
4
ดีมาก
10
9.40
5
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 4  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดทำหลักสูตร การจัดกิจกรรม
                     พัฒนาผู้เรียน และระบบการให้บริการผู้เรียน
                     ตามภาระหน้าที่ที่กำหนด
25
15.00
3
ดี
25
15.00
3
ดี
25
22.40
4
ดีมาก
มาตรฐานที่ 5  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการสร้าง ส่งเสริม
                     สนับสนุน ให้เป็นสังคมเเห่งการเรียนรู้
10
6.60
3
ดี
10
8.00
4
ดีมาก
10
9.40
5
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 6  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการประกันคุณภาพ
                     ภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
5
3.00
3
ดี
5
4.40
5
ดีเยี่ยม
5
4.50
5
ดีเยี่ยม
รวมคะแนนการประเมินคุณภาพของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
100
62.51
3
ดี
100
73.60
4
ดีมาก
100
91.04
5
ดีเยี่ยม