ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี   เลขที่ 55/1 ม.4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ. สิงห์บุรี 16000
ประจำเดือนสิงหาคม 2563
                      นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 /
รายละเอียด  (21 กรกฎาคม 2563)

 


 
 
   
   

               ภาพตกแต่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนนการศึกษา
มูลนิธิคุณพุ่ม ปีกาารศึกษา 2563 (เพิ่มเติม 1 / เพิ่มเติม 2 ) (9 กันยายน 2563)     
               ภาพตกแต่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนนการศึกษา
มูลนิธิคุณพุ่ม ปีกาารศึกษา 2563 / รายละเอียด (27 ส.ค.2563)     กิจกรรมกายภาพบำบัด : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ให้บริการกายภาพบำบัดนักเรียน ทั้งภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ,หน่วยบริการ
และให้บริการตามบ้าน  / รายละเอียด   
กิจกรรมศิลปะ : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมศิลปะ
ให้กับนักเรียน เพื่อช่วยในการบำบัดฟื้นฟูสภาพร่างกายและช่วยในการฝึกสมาธิ
ของผู้เรียน  / รายละเอียด  
กิจกรรมกีฬา : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมกีฬาบำบัด
เพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางร่างกาย ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ฯลฯ ให้กับผู้เรียน
 / รายละเอียด
กิจกรรมดนตรี : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมดนตรี
บำบัดเพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีสมาธิ พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา / รายละเอียด   
กิจกรรมเกมบำบัด : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเกม
บำบัด เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม สร้างความสามัคคี
 / รายละเอียด  
กิจกรรมธาราบำบัด : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมธารา
บำบัด เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายให้กับผู้เรียน / รายละเอียด
กิจกรรมกระบือบำบัด : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำนักเรียน
เข้าร่วมโครงการกระบือบำบัดกับศูนย์การทหารปืนใหญ่ ลพบุรีเพื่อบำบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกายโดยใช้โปรแกรมกระบือบำบัด / รายละเอียด 
กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและความ
เป็นไทย ภายในท้องถิ่นให้กับผู้เรียน  / รายละเอียด    
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี สนับสนุน
/ ส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการนักเรียนเสมอมา มีการฝึกซ้อม ควบคุม
ทีมและการนำนักเรียนไปแข่งขันได้รับรางวัลต่างๆมากมาย /รายละเอียด

 


เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
เว็บไซต์โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ระบบบริหารจัดการเอกสารสำนักงาน
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
   
 
 
www.free-counter-plus.com